B-pex webwinkel voor vijver en tuin materialen   
Nederlands 
  Home
Contact B-pex Waterornamenten Shop
  Producten
Vijverfolie
Vijverbakken
Kuipen
Vijverpompen
Waterornamenten
Verlichting
Mistmakers
Filtersystemen
UV systemen
Vijver substraten
Water behandeling
Onderhoud
Skimmers
Tuindecoratie
 
  Extra
Contact
B-pex
Uniek in Vijvers
De Tuin gids
De Vijver gids
Waterornamenten Shop

Algemene VoorwaardenAlgemene handels- en leveringsvoorwaarden B-pex

.1. Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig dagen na de aanbieding doch worden door  ons vrijblijvend gedaan.

.2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de, bij de eventuele aanvraag, verstrekte gegevens, modellen, tekeningen,       ontwerpen etc. De wederpartij, nader te noemen: koper, zal ons vrijwaren tegenover iedere aanspraak van (een) derde(n) terzake.

.3. De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn of winkel, exclusief verzendkosten, inclusief BTW, tenzij door ons uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

.4. Levering geschiedt af magazijn of winkel tenzij anders is overeengekomen.

.5. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met opgave van een redelijk termijn waarbinnen alsnog dient te worden geleverd.

.6. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst zijn eerst bindend voor partijen indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

.7. Wij behouden ons het recht voor om, indien één of meerdere zaken niet leverbaar zijn, om vergelijkbare zaken te leveren alsmede om de koopovereenkomst gedeeltelijk, dat wil zeggen met betrekking tot die zaak of zaken, te ontbinden tegen evenredige vermindering van de koopprijs.

.8. Levering geschiedt uitsluitend na vooruitbetaling, tenzij door ons uitdrukkelijk  anders is vermeld of overeengekomen.

.9.1. Wij verplichten ons jegens de koper om de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als overeengekomen.
.9.2. Wij verbinden ons jegens de koper om zaken te leveren, die:
.a. Van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
.b. Overeenstemmen met eventuele monsters, modellen of afbeeldingen, die door of namens de koper ter beschikking zijn gesteld;
.c. Voor zover dit levende have betreft: dat levende en gezonde planten, vissen en andere dieren wordt geleverd.

.10.1. Bij aflevering van de zaken dient de koper deze nauwkeurig te inspecteren zonodig per omgaande te reclameren. Eventuele gebreken die naderhand worden geconstateerd en die in redelijkheid niet door de koper bij aflevering konden worden gezien, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie dagen nadat in redelijkheid zulks (alsnog) kon worden geconstateerd aan ons bekend te worden gemaakt op straffe van verval van rechten.
.10.2. Op elektrische en/of elektronische apparatuur verlenen wij garantie, zoals door de fabrikant is aangegeven.

.11. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

.12. De administratie van B-pex wordt ten alle tijden geacht een juiste weergave te zijn van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen, mits het tegendeel bewezen wordt.

.13. Door het plaatsen van een order bij B-pex aanvaardt de koper deze algemene handels- en verkoopvoorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en B-pex.

.14. De in artikel 13 genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de koper en B-pex gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.

.15. Ter zake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

.16. Eventuele geschillen over alle verbintenissen en rechtsvorderingen zullen naar gelang de absolute bevoegdheid in eerste instantie worden berecht door de relatief bevoegde Kantonrechter, althans de Arrondissementsrechtbank.

.17. De eventuele nietigheid of niet-geldigheid van één of meerdere van bovenstaande artikelen laat de geldigheid van de andere bepalingen onverlet.


Garantie voorwaarden B-pex

Alle producten worden onder volledige niet goed - geld terug garantie geleverd.
B-pex staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken.
De koper kan geen beroep op de niet goed - geld terug garantiebepalingen doen:
.1.  Indien de koper de zaken heeft verwaarloosd
.2.  Indien de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens B-pex zijn verricht
.3.  Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen
.4   Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden
.5.  Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires
.6.  Indien de koper de zaken op ander wijze onachtzaam heeft behandeld.
Retourzendingen dienen van tevoren aangemeld te zijn bij B-pex, per telefoon nummer 0591.390133 of via info@b-pex.nl
Retourzendingen dienen binnen 10 dagen in originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd gefrankeerd opgestuurd te worden.

Privacy

Alle gegevens die u verstrekt bij een bestelling worden door B-pex geregistreerd en alleen gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en voor het periodiek versturen van mailings met aanbiedingenen interessante wetenswaardigheden. De door ons geregistreerde klantgegevens staan vermeld op de bestellings bevestiging die u per E-mail van ons toegestuurd krijgt. Gegevens van klanten worden door ons in ons eigen systeem opgeslagen. Deze gegevens bestaan uit de volgende onderdelen: naam, adres, postcode, woonplaats, en indien bekend telefoonnummer, faxnummer en e-mail adres. Daarnaast worden per klant de bestelde artikelen, facturen en betalingen daarop bewaard. Deze gegevens zijn nodig om uw bestellingen correct af te handelen en onze financiële administratie in orde te houden. Al deze gegevens kunt u bij ons op schrift verkrijgen als u ons daar schriftelijk om vraagt. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt en ook niet gebruikt om reclamemateriaal te verzenden. Als u nog niet bij ons besteld heeft, dus ook niet in ons klantenbestand geregistreerd bent,maar wel de mailings wenst te ontvangen, kunt u een E-mail sturen naar info@b-pex.nl o.v.v. mailinglijst met daarop uw naam, adres en eventueel uw interesses. Indien u verwijderd wilt worden uit dit klantenbestand is een E-mail naar info@b-pex.nl voldoende.
 
Winkelwagen
Aantal Product  
Winkelwagen
 
  Aanbiedingen
 
UV-C TL LAMP SET 55 WATT
UV-C TL LAMP SET 55 WATT
Contact Algemene Voorwaarden B-pex